علم و هنر آماده سازی دندان

Our Price

۶۶۵,۰۰۰ تومان

Product Highlights

سرپرست مترجمین:

دکتر سیده فرناز طباطبایی

استادیار گروه دندانپزشکی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

مترجمین:

دکتر گلشن سلطانی فارسانی-دکتر هانیه داداشی-دکتر سمن حکیمی جاهد

دستیاران تخصصی دندانپزشکی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه ازاد اسلامی

سال چاپ:2021

تعداد صفحات:303

Quantity:
موجود